Reklama

Przedstawiamy regulamin Plebiscytu na Sportowca Roku Tygodnika Korso 2022 roku

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: MW

Przedstawiamy regulamin Plebiscytu na Sportowca Roku Tygodnika Korso 2022 roku - Zdjęcie główne

foto MW

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Strefa kibica Ruszyło głosowanie Plebiscytu Tygodnika Regionalnego Korso na Sportowca Roku 2022. Przedstawiamy regulamin Plebiscytu.

REGULAMIN PLEBISCYTU

 SPORTOWIEC ROKU 2022 W MIELCU I POWIECIE MIELECKIM

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem plebiscytu „Sportowiec Roku 2022 w Mielcu i w powiecie mieleckim” zwanym dalej „Plebiscytem” jest Agencja Wydawniczo Reklamowa Korso sp. z o.o., ul. Biernackiego 1/4, 39-300 Mielec, NIP: 8170005118, REGON: 690006614, KRS: 0000093369, zwana dalej Organizatorem.

Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Plebiscytu.

Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Sportowiec Roku 2022 – miejsca od 1 do 10, Talent Roku 2022 – 1 miejsce, Trener Roku 2022 – 1 miejsce, Trener Roku 2022 – Wychowawca Młodzieży – 1 miejsce. 

Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne oraz niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub opiekunów przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które zapoznają się z niniejszym Regulaminem i wyrażą chęć przystąpienia do głosowania w Plebiscycie (zwane dalej: Czytelnikiem).

Do zgłoszenia nominacji w Plebiscycie uprawnione są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, przedsiębiorstwa, które zapoznają się z niniejszym Regulaminem i zaakceptują jego treść (zwane dalej: Zgłaszającym).

Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu: sekretariat@korso.pl i kamila.bik@korso.pl.

Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 13.09.2022 r. do 05.01.2023 r.

Nominacje do Plebiscytu nastąpią w dwojaki sposób:

- nominacje przez Kapitułę;

- nominacje przez Zgłaszających. Zgłaszającym może być także Kandydat w Plebiscycie (bądź opiekun prawny Kandydata).

Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy, sportowcy juniorzy, trenerzy związani ze środowiskiem sportowym, zgłoszeni do Plebiscytu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

W Plebiscycie Zgłaszający mogą zgłaszać nominacje Kandydatów w następujących kategoriach:

Najpopularniejszy Sportowiec 2022 roku;

Najpopularniejszy Trener 2021 roku;

Najpopularniejszy Trener 2022 roku – Wychowawca Młodzieży,

Najpopularniejszy Talent 2022 roku;

Każdy, o kim mowa powyżej,  może dokonać zgłoszenia Kandydata do Plebiscytu.

Zgłoszenia nominowanych Kandydatów można nadsyłać od 13.09.2022 roku do 16.10.2022 roku, godz. 23:59 (wiążąca jest data dostarczenia zgłoszenia do Organizatora).

Zgłoszenia Kandydata należy dokonać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sekretariat@korso.pl lub kamila.bik@korso.pl. Do zgłoszenia należy załączyć następujące dane:

imię i nazwisko Kandydata (obowiązkowe),

nr telefonu Kandydata (nieobowiązkowe),

adres e-mail Kandydata (nieobowiązkowe),

wskazanie kategorii, do której zgłaszany jest Kandydat (obowiązkowe),

wskazanie dyscypliny sportu i klubu Kandydata (obowiązkowe),

zdjęcie przedstawiające Kandydata (nieobowiązkowe),

imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli Kandydat jest zgłaszany w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Talent  Roku 2022 (obowiązkowe),

imię i nazwisko osoby Zgłaszającego Kandydata (obowiązkowe),

kontakt do osoby zgłaszającej (nieobowiązkowe)

własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody przez Zgłaszającego, na kandydowanie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu Zgłaszającego (obowiązkowe)

Kandydat lub opiekun prawny Kandydata (zarówno nominowany przez Kapitułę, Czytelników czy w inny sposób) może do momentu zakończenia trwania Plebiscytu, mimo uprzednio wyrażonej zgody, wycofać kandydaturę z Plebiscytu. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: sekretariat@korso.pl. Organizator Plebiscytu usunie kandydaturę w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Głosy oddane na kandydaturę zostaną anulowane. Organizator zastrzega, że nie zwróci głosującym uiszczonych kwot za wysłane SMSy na wycofaną kandydaturę.

Zgłaszający oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania przesłanego zdjęcia Kandydata na potrzeby związane z Plebiscytem. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie zdjęć, których autorem lub współautorem jest inna osoba niż Zgłaszający. Zgłoszenia takie zostaną wyeliminowane z Plebiscytu. Zgłaszający gwarantuje, że Kandydat przedstawiony na zdjęciu wyraził zgodę na korzystanie z jego wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią wynikającą z niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie Kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację oraz jest jednoznaczne z udzieleniem  Organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego co do miejsca i czasu  i prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia na potrzeby realizacji  Plebiscytu  bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w szczególności do wykorzystywania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem) a także w mediach społecznościowych. Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw majątkowych do zdjęcia oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w zdjęciach, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania ze zdjęcia na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor zdjęcia zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczenia autorstwa zdjęcia, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania ze zdjęcia

Organizator jest odpowiedzialny za weryfikację zgłoszeń oraz uzyskanie zgody na kandydowanie  przez  proponowanego Kandydata, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku.

Zabronione jest zamieszczanie przez Zgłaszających w zgłoszeniach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści zostaną wyeliminowane z Plebiscytu.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia zgłoszenia naruszającego zasady Plebiscytu.

Zgłaszający oświadczają, że nadesłane przez nich zgłoszenia nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Nadesłanie zgłoszenia bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego uniemożliwia zgłoszenie Kandydata  w Plebiscycie.

Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii nie spełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.

Organizator  zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszeń, które mogą w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.

Jedna osoba może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

Zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym zgłoszeniem. Zgłaszający zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł on w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – zgłoszenia.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia określonych w niniejszym Regulaminie praw, zgłaszający zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać z tego tytułu.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Niezależnie od nominacji dokonanych przez Zgłaszających, nominacji może dokonać także Kapituła Plebiscytu.

3. Wybór laureatów Plebiscytu:

Kandydaci nominowani przez Zgłaszających oraz Kapitułę będą prezentowani na stronach w Tygodniku Regionalnym KORSO oraz na portalu korso.pl od dnia 18.10.2022.

Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonego Plebiscytu (kupony konkursowe w Tygodniku Regionalnym Korso, głosowanie SMS, głosowanie Kapituły).

Głosowanie odbędzie się w terminie od 17.10.2022 od godziny 00.00 do 06.12.2022 roku do godziny 00:00.

Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas 28 Mieleckiej Gali Sportu w dn. 05.01.2023 roku, która odbędzie się w Karczmie Polskiej w Mielcu przy ul. Partyzantów 2, a następnie na łamach Tygodnika Regionalnego KORSO nr 2 w dn. 10.01.2023 roku oraz na portalu korso.pl i profilu portalu na Facebooku w dniu 06.01.2023 roku. 

Laureatami Plebiscytu zostanie sportowiec/trener/talent, który w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa powyżej.

4. Wybór zwycięzców Kapituły:

Niezależnie od zasad opisanych w tym Regulaminie, Organizator, decyzją Kapituły przyzna Nagrody w kategoriach, w których przeprowadził nominacje, za wybitne osiągnięcia sportowe. W skład Kapituły wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.

Nagrodami w Plebiscycie będą pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

Ponadto Kapituła może przyznać Nagrody Specjalne: Mecenas Sportu Roku 2022 oraz Sportowe Wydarzenie Roku 2022.

5. Głosowanie:

W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym zgłoszeniom biorącym udział w plebiscycie zostaną przydzielone numery porządkowe.

Głosować można poprzez wypełnienie kuponu konkursowego, który będzie zamieszczany co tydzień w Tygodniku Regionalnym KORSO od dnia 18.10.2022 roku do 29.11.2022 roku. 

Głosować można też poprzez wysłanie SMS-ów na danego Kandydata od dnia 18.10.2022 roku do 05.12.2022 roku do godz. 23.59. Koszt SMS-a wynosi 2,46 zł brutto.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa, nie będzie zgodna z wytycznymi, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

6. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:

Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Informacja o wygranej zostanie wysłana na adres e-mail/na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.

Oficjalne wyniki Plebiscytu na Sportowca 2022 Roku zostaną ogłoszone podczas 28 Mieleckiej Gali Sportu w dn. 05.01.2023 roku, która odbędzie się w Karczmie Polskiej w Mielcu przy ul. Partyzantów 2, a następnie na łamach Tygodnika Regionalnego KORSO nr 2 w dn. 10.01.2023 roku oraz na portalu korso.pl i profilu portalu na Facebooku w dniu 06.01.2023 roku. 

Nagrodzonych zostanie 10 Sportowców Roku, 1 Trener Roku, 1 Trener Roku – Wychowawca Młodzieży i 1 Talent Roku. Dodatkowo, decyzją Kapituły może zostać wybrany i nagrodzony Mecenas Sportu oraz Sportowe Wydarzenie Roku. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora. Zwycięzcy nie przysługuje równowartość pieniężna nagrody

7. Postępowanie reklamacyjne:

Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, z dopiskiem „Sportowiec - reklamacja” w terminie 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora.

Reklamacje złożone będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.

8. Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych kandydatów i zagaszających w Plebiscycie jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia Plebiscytu – w tym przyjęcia zgłoszenia do plebiscytu oraz wyłonienia zwycięzcy Plebiscytu włącznie z obsługą skarg i reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także na podstawie udzielonych zgód.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują następujący zakres: kandydat: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek; zgłaszający: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Plebiscytu na łamach prasy, radia, telewizji oraz w Internecie.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z celem przetwarzania danych - przez okres przewidziany w art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29/08/1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018, poz. 800) lub przez okres realizacji Plebiscytu do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przeciwko Organizatorowi z tego tytułu.

Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez pisemne powiadomienie Organizatora.

Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Plebiscycie.

Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom - Urzędom Skarbowym właściwym miejscu opodatkowania uczestników Plebiscytu.

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.

9. Informacja o Plebiscycie:

Wszelkie informacje na temat Plebiscytu można uzyskać pod adresem kamila.bik@korso.pl, tel.: 668 547 073.

10. Postanowienia końcowe:

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator ma prawo wykluczyć zgłaszającego/głosującego/kandydata w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, jak również działanie siły wyższej.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

11. Logotyp Plebiscytu na Sportowca 2022 Roku:

AWR KORSO Sp. z o.o

39-300 Mielec

Ul. Biernackiego 12

Mielec, 08.09.2022 rok

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy